Fundraising og tilskud

Lokalforeningspuljer

Søg tilskud hos DUFs Lokalforeningspulje

Søg tilskud hos DUFs Science Pulje

Søg tilskud hos ISOBROS Lokalforeningspulje

Søg tilskud hos Nordeas Lokalpulje

Kursusstøtte

Læs om dine muligheder for at søge kursusstøtte her.

Find legater og fonde

Læs om Legatbogen.dk og fundraising på Facebook

Udviklingspuljen

Puljen kan søges af alle foreninger og udvalg i KFUM og KFUK, som ønsker støtte til et projekt. Nederst på siden finder du ansøgningen og retningslinjerne for udviklingspuljen.

UdviklingsPuljen støtter projekter/aktiviteter ud fra følgende kriterier:

 • Opstartsstøtte til nye tilbud, herunder specielt aktiviteter for og med børn og unge under 30 år. Opstartsstøtte kan omfatte en flerårig periode.
 • Kvalitetsudvikling af eksisterende arbejde med henblik på at øge antallet af brugere og medlemmer, specielt aktiviteter for børn og unge under 30 år og/eller i nye målgrupper.
 • Initiativer, der falder inden for de indsatsområder, der er vedtaget på Landsmøder.
 • Initiativer, som styrker børn og unges livsmod og handlemuligheder i enten trosliv eller samfundsliv.
 • Udviklingspuljen er en intern KFUM og KFUK pulje, der alene støtter KFUM og KFUK aktiviteter. Ansøgninger fra andre organisationer vil ikke komme i betragtning.

UdviklingsPuljens bestyrelse:

Nederst på siden kan du downloade dokumenter om udviklingspuljen, der indeholder informationer om retningslinjer, ansøgningsskema, ansøgningsfrister, tidligere støttede projekter.

Lokaletilskud

Man kan få lokaletilskud fra kommunen uafhængigt af, om man får tilskud til aktiviteter. Dvs. man kan få lokaletilskud, selvom man får aktivitetstilskud, og man kan også få lokaletilskud, selvom man ikke får aktivitetstilskud. Hvis I lever op til alle krav og søger om det, skal kommunen give jer lokaletilskud. Det kan kommunen gøre på to måder: 1) kommunen stiller egnede lokaler til rådighed, eller 2) kommunen yder tilskud til foreningens egne lokaler. Der er ikke forskel på, om foreningen ejer eller lejer lokalerne.

Derudover kan der søges om at få dækket visse udgifter ved deltagelse på KFUM og KFUK's kurser mv. Kontakt landskontoret for dokumenter.

Søg tilskud til internationale aktiviteter hos KFUM og KFUK

KFUM og KFUK har et årligt budget på ca. 1,5 mio. kroner, som fordeles hvert år til internationale projekter, samarbejder og uddannelse, der retter sig mod at:

 • Skabe internationale tilbud, hvor nye målgrupper møder YMCA og YWCA-netværket.
 • Skabe synlighed omkring vores globale fællesskaber og gøre dem lokalt relevante.
 • Styrke det globale netværk i YMCA og YWCA.

Midlerne kan bl.a. søges af projekt- og arbejdsgrupper, foreninger, uformelle grupper der arbejder med Landsorganisationens initiativer og i princippet også enkeltpersoner, men der er ikke tale om rejsestipendier.

Det vægtes i fordelingen af midlerne: KFUM og KFUKis Udvalg for Globale Fællesskaber administrerer landsorganisations internationale midler.

Udvalget vægter i vurderingen af de indkomne ansøgninger, i hvilken grad ansøgningen bidrager til den overordnede strategi i udvalget samt KFUM og KFUK’s vision 2025 på det internationale område.

Konkret betyder det, at der lægges vægt på:

 • I hvor høj grad det globale netværk med YMCA and YWCA-partnere styrkes.
 • I hvor høj grad nye målgrupper får kendskab til KFUM og KFUK’s globale netværk.
 • I hvor høj grad lokalt ejerskab i Danmark for det internationale engagement udvikles.

Ansøgning til budget: Ansøgningsfristerne for ansøgning til Udvalget for Globale Fællesskaber:

 • 1. august: Ansøgningsfrist for nationale ansøgninger (udvalg mv).
 • 1. september: Ansøgningsfrist for lokale ansøgninger (lokale foreninger, grupper mv.).

I kan forvente svar på jeres ansøgning inden for 4 uger efter ansøgningsfristen.

Afrapportering: Såfremt jeres ansøgning imødekommes, forventer udvalget for Globale Fællesskaber, at I senest 1 måned efter projektets afvikling leverer en afrapportering inkl. regnskab til udvalget. Til dette formål bedes I gøre brug af skemaet for afrapportering, som du finder længere nede på siden.

Lederuddannelse

Y's Men-fonden Alexander Scholarship Fund (ASF) støtter uddannelse af ledere i KFUM og KFUK.

Læs mere.

Påskeindsamlingen

I de fleste af landets kirker samler påskedag ind til KFUM og KFUK. Se www.paaskeindsamlingen.dk

Find inspiration til fundraising

Se dokumenterne herunder.