Fundraising og tilskud

Aktuelle puljer

Se opslag i Facebook-gruppen "Fundraising i KFUM og KFUK"

Gode puljer at søge for lokalforeninger

DUFs Lokalforeningspulje

 • Der kan søges til "anskaffelse af materialer og faciliteter, der giver flere børn og unge mulighed for at være med i det lokale foreningsarbejde".

 • Man kan søge om max. 50.000 kr.

 • OBS: Husk at gemme bilag på indkøb, da DUF foretager stikprøvekontrol.

DUFs Initiativstøtte

 • Projektet skal være nyskabende, og det skal være styret af børn/unge.

 • Der kan søges til fx leje af lys/lys, transport, leje af lokaler og PR-materialer.

 • Man kan søge om max. 100.000 kr..

Nordeas Lokalpulje

 • Støtter aktiviteter, der bidrager til det lokale fællesskab samt involverer og er til glæde for mange i foreningen eller i lokalområdet.

 • Man kan søge om max 100.000 kr. Det typiske uddelingsbeløb er på mellem 5.000-30.000 kr.

 • Løbende ansøgning. Man får inden for 72 timer en vurdering af, om projektet falder inden for rammerne, og derefter kan der gå op til tre måneder, før man får endeligt svar.

Tuborgfondet

 • Støtter unges samfundsengagement og åbne fællesskaber

 • Ansøgninger behandles løbende. Man kan forvente at få svar indenfor 1-3 uger.

Kursusstøtte

Læs om muligheder for at søge kursusstøtte her.

Find legater og fonde

Se oversigt lavet af DUF.

Læs om Legatbogen.dk og fundraising på Facebook

Lokaletilskud

Man kan få lokaletilskud fra kommunen uafhængigt af, om man får tilskud til aktiviteter. Dvs. man kan få lokaletilskud, selvom man får aktivitetstilskud, og man kan også få lokaletilskud, selvom man ikke får aktivitetstilskud. Hvis I lever op til alle krav og søger om det, skal kommunen give jer lokaletilskud. Det kan kommunen gøre på to måder: 1) kommunen stiller egnede lokaler til rådighed, eller 2) kommunen yder tilskud til foreningens egne lokaler. Der er ikke forskel på, om foreningen ejer eller lejer lokalerne.

Udviklingspuljen

Puljen kan søges af alle foreninger og udvalg i KFUM og KFUK, som ønsker støtte til et projekt. Nederst på siden finder du ansøgningen og retningslinjerne for udviklingspuljen.

UdviklingsPuljen støtter projekter/aktiviteter ud fra følgende kriterier:

 • Opstartsstøtte til nye tilbud, herunder specielt aktiviteter for og med børn og unge under 30 år. Opstartsstøtte kan omfatte en flerårig periode.

 • Kvalitetsudvikling af eksisterende arbejde med henblik på at øge antallet af brugere og medlemmer, specielt aktiviteter for børn og unge under 30 år og/eller i nye målgrupper.

 • Initiativer, der falder inden for de indsatsområder, der er vedtaget på Landsmøder.

 • Initiativer, som styrker børn og unges livsmod og handlemuligheder i enten trosliv eller samfundsliv.

 • Udviklingspuljen er en intern KFUM og KFUK pulje, der alene støtter KFUM og KFUK aktiviteter. Ansøgninger fra andre organisationer vil ikke komme i betragtning.

UdviklingsPuljens bestyrelse:

Nederst på siden kan du downloade dokumenter om udviklingspuljen, der indeholder informationer om retningslinjer, ansøgningsskema, ansøgningsfrister, tidligere støttede projekter.

Søg tilskud til internationale aktiviteter hos KFUM og KFUK

KFUM og KFUK har et årligt budget på ca. 1,5 mio. kroner, som fordeles hvert år til internationale projekter, samarbejder og uddannelse, der retter sig mod at:

 • Skabe internationale tilbud, hvor nye målgrupper møder YMCA og YWCA-netværket.

 • Skabe synlighed omkring vores globale fællesskaber og gøre dem lokalt relevante.

 • Styrke det globale netværk i YMCA og YWCA.

Midlerne kan bl.a. søges af projekt- og arbejdsgrupper, foreninger, uformelle grupper der arbejder med Landsorganisationens initiativer og i princippet også enkeltpersoner, men der er ikke tale om rejsestipendier.

Det vægtes i fordelingen af midlerne: KFUM og KFUKis Udvalg for Globale Fællesskaber administrerer landsorganisations internationale midler.

Udvalget vægter i vurderingen af de indkomne ansøgninger, i hvilken grad ansøgningen bidrager til den overordnede strategi i udvalget samt KFUM og KFUK’s vision 2025 på det internationale område.

Konkret betyder det, at der lægges vægt på:

 • I hvor høj grad det globale netværk med YMCA and YWCA-partnere styrkes.

 • I hvor høj grad nye målgrupper får kendskab til KFUM og KFUK’s globale netværk.

 • I hvor høj grad lokalt ejerskab i Danmark for det internationale engagement udvikles.

Ansøgning til budget: Ansøgningsfristerne for ansøgning til Udvalget for Globale Fællesskaber:

 • 1. august: Ansøgningsfrist for nationale ansøgninger (udvalg mv).

 • 1. september: Ansøgningsfrist for lokale ansøgninger (lokale foreninger, grupper mv.).

I kan forvente svar på jeres ansøgning inden for 4 uger efter ansøgningsfristen.

Afrapportering: Såfremt jeres ansøgning imødekommes, forventer udvalget for Globale Fællesskaber, at I senest 1 måned efter projektets afvikling leverer en afrapportering inkl. regnskab til udvalget. Til dette formål bedes I gøre brug af skemaet for afrapportering, som du finder længere nede på siden.

Lederuddannelse

Y's Men-fonden Alexander Scholarship Fund (ASF) støtter uddannelse af ledere i KFUM og KFUK.

Læs mere.

Påskeindsamlingen

I de fleste af landets kirker samler påskedag ind til KFUM og KFUK. Se www.paaskeindsamlingen.dk

Find inspiration til fundraising

Se dokumenterne herunder.