Fundraising og tilskud

Her på siden kan du finde information om fundraising. Du kan bruge siden til at få gode tips til fundraising samt overblik over mulige puljer og fonde, som du kan søge. 


Husk at kontakt Aja, inden du søger en dansk fond
Husk at kontakte Helene, inden du søger til internationale aktiviteter


I KFUM og KFUK koordinerer vi vores fundraising til de større private fonde. Det gør vi, så alle har en større chance for at modtage et positivt svar på ens ansøgning. Fonde kigger ikke på om en ansøgning kommer fra en lokalforening, et landsudvalg, projektgruppe eller andre, men ser, at den sendes fra KFUM og KFUK som forening. Derfor skal vi sikre os, at der ikke er flere, som søger de samme fonde samtidig. 


Inden du søger en fond skal du kontakte Aja Heinze, der arbejder med fundraising i KFUM og KFUK. Du kontakter hende på alh@kfum-kfuk.dk eller på tlf. 5141 1000. Du kan få sparring på, om den fond, som du overvejer at søge, også søges af andre, hvilke aktuelle fonde der er på netop dit projekt samt viden og gode idéer til, hvordan du opbygger og skriver en fondsansøgning. Hvad er vigtigt at have med som bilag? Hvordan med budget osv?


Søger du til internationale aktiviteter, skal du kontakte Helene Rohde Juhl på hrj@kfum-kfuk.dk eller tlf. 25 16 24 06. Det gælder bl.a. i forhold til DUF's internationale puljer, CISU, CKU og Erasmus+/andre EU-midler.


Ved følgende puljer behøver du ikke at følge ovenstående, men kan søge frit: DUF (danske aktiviteter), lokale Y's Men-klubber, mindre lokale puljer og fonde.

Kommunale tilskud

Lokaletilskud og aktivitetstilskud

Man kan få lokaletilskud fra kommunen uafhængigt af, om man får tilskud til aktiviteter. Dvs. man kan få lokaletilskud, selvom man får aktivitetstilskud, og man kan også få lokaletilskud, selvom man ikke får aktivitetstilskud. Hvis I lever op til alle krav og søger om det, skal kommunen give jer lokaletilskud. Det kan kommunen gøre på to måder: 1) kommunen stiller egnede lokaler til rådighed, eller 2) kommunen yder tilskud til foreningens egne lokaler. Der er ikke forskel på, om foreningen ejer eller lejer lokalerne. 

Se notat vedr. kommuners begrænsning af tilskud til medlemmer over 25 år.


Uddannelsestilskud

Kommunerne er ikke forpligtede til at yde uddannelsestilskud, men fire ud af fem kommuner giver uddannelsestilskud i en eller anden form.

Læs meget mere om kommunale tilskud på DUF’s hjemmeside.

Puljer hos DUF

Der er flere puljer hos DUF, som er relevante at søge til mindre projekter. Lokalforeninger i KFUM og KFUK kan bl.a. søge disse puljer:


DUFs Lokalforeningspulje

Der kan søges til "anskaffelse af materialer og faciliteter, der giver flere børn og unge mulighed for at være med i det lokale foreningsarbejde".

Man kan søge om max. 50.000 kr.

OBS: Husk at gemme bilag på indkøb, da DUF foretager stikprøvekontrol.


DUFs Initiativstøtte

Projektet skal være nyskabende, og det skal være styret af børn/unge.

Der kan søges til fx leje af lys/lys, transport, leje af lokaler og PR-materialer.

Man kan søge om max. 100.000 kr..


Se oversigt over alle DUF’s puljer på https://duf.dk/tilskud-og-puljer 

Udviklingspuljen (KFUM og KFUK’s pulje til lokale aktiviteter)

Puljen kan søges af alle foreninger og udvalg i KFUM og KFUK, som ønsker støtte til et projekt. 

UdviklingsPuljen støtter projekter/aktiviteter ud fra følgende kriterier:

UdviklingsPuljens bestyrelse:

Nederst på siden kan du downloade dokumenter om udviklingspuljen, der indeholder informationer om retningslinjer, ansøgningsskema, ansøgningsfrister, tidligere støttede projekter.


Se kommissorium

Hent ansøgningsskema

Globale aktiviteter i KFUM og KFUK

KFUM og KFUK har et årligt budget på ca. 1,5 mio. kroner, som fordeles til internationale projekter, samarbejder og uddannelse, der retter sig mod at:

Midlerne kan bl.a. søges af projekt- og arbejdsgrupper, foreninger, uformelle grupper, der arbejder med Landsorganisationens initiativer og i princippet også enkeltpersoner, men der er ikke tale om rejsestipendier.

Det vægtes i fordelingen af midlerne: 

KFUM og KFUK's Udvalg for Globale Fællesskaber administrerer landsorganisations internationale midler.

Udvalget vægter i vurderingen af de indkomne ansøgninger, i hvilken grad ansøgningen bidrager til den overordnede strategi i udvalget samt KFUM og KFUK’s vision 2025 på det internationale område.

Konkret betyder det, at der lægges vægt på:

Ansøgning til budget: 

Ansøgningsfristerne for ansøgning til Udvalget for Globale Fællesskaber:

I kan forvente svar på jeres ansøgning indenfor 4 uger efter ansøgningsfristen.

Benyt dette ansøgningsskema.

Afrapportering: 

Såfremt jeres ansøgning imødekommes, forventer udvalget for Globale Fællesskaber, at I senest 1 måned efter projektets afvikling leverer en afrapportering inkl. regnskab til udvalget. Til dette formål bedes I gøre brug af skemaet for afrapportering. 

Støtte til lederuddannelse

Kommunen støtter

I de fleste kommuner kan foreningens kasserer søge kommunen om refusion af udgifterne til lederuddannelse - Nogle steder helt op til 100%.

Vi har lavet en oversigt over vores foreningers kommuner. Se den her.

Snak med din foreningsformand

Da kurser og lederuddannelse er en fremtidssikring af KFUM og KFUK (uden ledere er der ingen KFUM og KFUK i fremtiden), vil de allerfleste foreningsbestyrelser gerne støtte foreningens ledere i at komme på lederuddannelse. Snak derfor med din foreningsformand.

Y's Men

Støtter kommunen eller foreningen ikke, kan du kontakte din foreningsformand og høre om vedkommende kan hjælpe dig med at kontakte den lokale Y's Men's klub.

Du kan også søge Y's Men-fonden Alexander Scholarship Fund (ASF), som støtter uddannelse af ledere i KFUM og KFUK.

Menighedsråd

Det er også en mulighed at søge penge fra dit menighedsråd til lederuddannelse. Snak med din foreningsformand eller et medlem af menighedsrådet, du kender.

KFUM og KFUK's uddannelsespulje

Uddannelsespuljen giver tilskud, hvis nedenstående kan opfyldes:

Ansøgningen sendes til uu@kfum-kfuk.dk - og behandles af formanden for Udvalget for Uddannelse og Udvikling og den tilknyttede konsulent.

Private fonde og puljer

Der er mange puljer, som kan være relevante at søge. Nogle er åbne i en kortere periode. Vi hjælper hinanden med at gøre opmærksom på dem i Facebook-gruppen “Fundraising i KFUM og KFUK”. Bliv medlem dér!


Et par tips til fonde, der fast har en puljer - og meget hurtig sagsbehandling:

Nordeafonden

Tuborgfondet


Find flere fonde

Der findes flere tusinde fonde og puljer i Danmark.

Et par tips til, hvordan du navigerer i fundrasinglandskabet:

Kom med i KFUM og KFUK’s Facebook-gruppe om Fundraising 

På Facebook har vi oprettet en gruppe for dig, som gerne vil arbejde med fundraising i KFUM og KFUK.

Hvis dette er nogle af de spørgsmål, du går rundt med, så har vi en Facebook-gruppe for dig.

'KFUM og KFUK - Fundraising' er for alle (frivillige, udvalg, foreninger og ansatte), og den har til formål at skabe rammerne for et online netværk.

I gruppen kan vi dele erfaringer, stille spørgsmål, yde sparring og give input til relevante fonde og retningslinjer.

Bliv medlem af gruppen her

Nogle gode råd til fundraising