samværspolitik

KFUM og KFUK følger lovgivningen vedrørende regler for samvær med børn og unge, herunder "Skolelærerparagrafen" og underretningspligten. Derudover har vi vedtaget en samværspolitik, der består af samværsregler og beskrivelser af god samværskultur. 

Samværsregler

KFUM og KFUK’s samværsregler består dels af lovgivning i relation til arbejdet med børn og unge, og dels af regler for, hvad vi mener, skaber et sted, hvor børn og unge er trygge.

Alkohol

Arrangementer i KFUM og KFUK, hvor målgruppen er børn og unge under 18 år, er alkoholfrie. Til arrangementer, hvor målgruppen ikke er børn og unge, vil voksne over 18 år nogle gange kunne købe alkohol. 

Som frivillig betyder det: Ser du personer under 18 år drikke alkohol, skal du bede dem om straks at stoppe og konfiskere alkoholen. Herefter kontaktes ledelsen af arrangementet, som kontakter forældrene. 

Billeder

Børn og unge behandles respektfuldt. Det betyder, at frivillige udviser særlig omtanke ved brug af billeder og/eller optagelser af børn og unge. Derfor tager vi ikke billeder eller optager video, der kan virke stødende og krænkende for personerne på billedet.

Når du deltager i et arrangement hos KFUM og KFUK kan KFUM og KFUK bruge billederne til intern og ekstern PR fremadrettet. Gør fotografen opmærksom på, at du ikke skal fotograferes, hvis du ikke ønsker det.

Billeder taget af KFUM og KFUK's fotografer bliver samlet i vores billedarkiv. Ønsker du, at et billede fjernet, skal du kontakte kommunikation@kfum-kfuk.dk  

Til arrangementer kan du opleve, at KFUM og KFUK deler billeder og video, som ikke ligger i vores billedarkiv, på Instagram Story og Snapchat. 

Som frivillig betyder det: Orientere om, at der tages billeder, og sikre at alle deltagere ved, hvor billederne kan ses. 

Børneattester

KFUM og KFUK kræver en ren børneattest for alle frivillige, der har længerevarende kontakt med børn og unge under 18 år. Hvis en person ikke har en børneattest, suspenderes denne person som frivillig i KFUM og KFUK, indtil en ren børneattest fremsendes. 

Alle børneattester skal indhentes på ny hvert tredje år.

Læs mere om børneattester på politi.dk

Som frivillig betyder det: Hver enkelt frivillig skal indhente en børneattest, og ledelsen af arrangementet skal sikre at alle frivillige har en ren børneattest. 

Euforiserende stoffer

Euforiserende stoffer tolereres ikke i KFUM og KFUK.

Som frivillig betyder det: Ser du personer, der er påvirkede af eller indtager euforiserende stoffer, skal du kontakte ledelsen af arrangementet, som kan søge råd og vejledning hos generalsekretæren

Krænkelser

Krænkelser af enten fysisk eller psykisk karakter er vi forpligtet til at handle på, og vi underretter forældrene og/eller andre relevante parter afhængig af krænkelsens karakter.

Som frivillig betyder det: Oplever du krænkelser på dig selv eller hos andre, skal du overveje, hvem de relevante parter er. Det kan fx være forældre, bestyrelse, ledelse eller politi. 

Eksempler på krænkelser kan være: Sårende bemærkninger, ubehagelige drillerier, at blive råbt ad eller latterliggjort, angreb mod eller kritik af privatliv, fysiske overgreb eller trusler herom og bagtalelse eller udelukkelse fra det sociale og faglige fællesskab (kilde).

Tobak og nikotin

Til arrangementer i KFUM og KFUK, hvor målgruppen er børn og unge, etableres afsidesliggende udeområde til rygning. 

Personer under 18 år ryger og indtager ikke nikotinholdige produkter i KFUM og KFUK regi.

Som frivillig betyder det: Ser du personer under 18 år ryge eller indtage nikotinholdige produkter, skal du bede dem om straks at stoppe og konfiskere produkterne. Herefter kontaktes ledelsen af arrangementet, som kontakter forældrene. 

Seksuel lavalder

Den seksuelle lavalder er 15 år i Danmark, men i foreningsregi er det strafbart, at frivillige indleder et intimt forhold med unge under 18 år. Det fremgår af straffelovens § 223:

"Den, som har samleje med en person under 18 år, der er den skyldiges stedbarn eller plejebarn eller er betroet den pågældende til undervisning eller opdragelse, straffes med fængsel indtil 4 år." 

Det er også strafbart, at frivillige har anden seksuel forhold end samleje med personer, som de er frivillige for. Det fremgår af straffelovens § 225.

Som frivillig betyder det: Oplever du forhold, som undrer dig, kan du rette henvendelse til den relevante frivillige om din bekymring, eller du kan søge sparring hos ledelsen af arrangementet eller en ansat hos KFUM og KFUK.

Underretningspligt

KFUM og KFUK er omfattet af underretningspligten i servicelovens § 154:

"Den, der får kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år fra forældres eller andre opdrageres side udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling eller lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare, har pligt til at underrette kommunen."

Som frivillig betyder det: Du skal lave en mundtlig eller skriftlig underretning til kommunen, hvis vedkommende bliver opmærksom på et sådant forhold.

Drejer det sig om forhold i KFUM og KFUK, skal du orienterer bestyrelsen i foreningen, hovedbestyrelsen eller landsorganisationen.

Begrundet mistanke underrettes til de sociale myndigheder, og oplevede overgreb meldes til politiet.

Samværskultur i KFUM og KFUK

I KFUM og KFUK ønsker vi at skabe en god samværskultur. Det gør vi ved at have respekt for hinandens grænser i forhold til blandt andet mobning, sociale medier og sprogbrug.

KFUM og KFUK samles på tværs af generationer til aktiviteter og refleksion. Vi skaber blandt andet det trygge fællesskab igennem sjov og hygge, og der er plads til både knus, et klap på skulderen eller en trøstende omfavnelse, hvis der er behov for det.

Sprogbrug

I KFUM og KFUK taler vi med respekt til og om hinanden, og skaber plads til forskellige holdninger og livssyn.

Mobning

KFUM og KFUK accepterer ikke mobning og opfatter det, som tegn på et uhensigtsmæssigt miljø, der kan skyldes faktorer i de grupper, børnene indgår i.

Alle børn og unge skal være med i fællesskabet. Frivillige reagerer, hvis der opstår mobning.

Opstår der mobning handler de frivillige respektfuldt over for alle implicerede parter og hjælper det uhensigtsmæssige miljø i en bedre retning. Forældre bliver orienteret og inddraget som et led i at løse mobningen.

Respekt for grænser

Alle i KFUM og KFUK kan sige fra, hvis grænser overskrides. De frivillige skaber rum, hvor børn og unge tør sige fra.

Sociale medier

KFUM og KFUK følger de almindelige aldersgrænser for brug af eks. Instagram, Facebook, Snapchat etc.

Vi er opmærksomme på, hvordan unge interagerer på sociale medier, og går i dialog  med dem, hvis der opstår behov for hjælp med at rammesætte online samvær.

Trygge rammer

I KFUM og KFUK tilstræbes det, at mindst to frivillige er til stede. Det betyder, at der er flere frivillige, når der afholdes aktiviteter, arrangementer og kommunikeres med børn og unge på sociale medier. Det gør vi for at nedbringe risikoen for 'grooming', som er det, der ofte sker i tiden forud for en krænkelse af et barn. 

Ved at være to frivillige eller flere, sikrer vi de mest trygge rammer for såvel frivillige som børn og unge.