Udvalgets økonomi

Budgetansvar

Udvalget er ansvarlig overfor Hovedbestyrelsen og afleverer hvert år omkring omkring 1. september budgetønsker for det efterfølgende år. Budgetønskerne formuleres ud fra udvalgets opgaver, der står i kommissorium og strategien. I budgetønskerne indgår også udgifter til at holde møder i udvalget og i projektgrupperne.

Husk ved alle budgetter, at layout, kopiering og udsendelse af materialer fra Landskontoret afregnes efter gældende takster og medregnes derfor i udvalgets budget.

Hvert udvalg udpeger en økonomiansvarlig for at sikre overblik og håndtering af budgetter, regnskaber og bilag. Dette kan være formanden.

Udvalgene stiller budgetrammer til rådighed for projektgrupperne. Udvalgsformanden informerer projektgrupper om budgetansvar, budgetrammen og godtgørelse af udgifter.

Udvalget skal i budgetlægningen indregne udgiften til udvalgs- og arbejds-/projektgruppemedlemmers deltagelse i arrangementer, lejre, kurser mv., inkl. landsmøder, når deltagelsen sker i egenskab af udvalgsmedlem.

Hvis du skal lægge budget til et landsarrangement, et kursus eller lignende, kan du bruge skabelonen. Brug regnskabet fra det seneste lignende arrangement ved budgetlægningen, da det giver et godt indblik i de realiserede indtægter og omkostninger.

Ved landsarrangementer skal budgetter aftales med Landskontoret. Den altovervejende hovedregel er at arrangementer budgetteres, så de ikke giver underskud, ligesom eventuelle over-/underskud ikke overføres til det følgende år eller næste arrangement.

Regnskab

Udvalgene kan løbende følge med i den økonomiske udvikling ved at spørge Landskontoret om kontoudtog.